دفتر مرکزی داراکار : اصفهان، خیابان شیخ بهایی، ساختمان موثق، واحد 13
تلفن : 33134-031
دورنگار : 32362100-031
کد پستی : 17439- 81357
Email ؛ Info @darakar.com